GDS - AC.

Juridiska aspekter på användandet av HC som köldmedium.


Det finns inget förbud mot att använda HC som köldmedium. Däremot finns en lång rad av detaljerade föreskrifter som omgärdar yrkesmässig verksamhet i alla typer av köldmediekretsar. Dessa föreskrifter reglerar hanteringen av HC såväl som andra köldmedier.

För privatpersoner finns inga liknande detaljregleringar. Privatpersoner som själva utför arbeten i sina egna anläggningar, omfattas i stället av miljöbalkens allmänna krav på försiktighetsmått och kunskaper. Man bör nog akta sig för att undervärdera miljöbalken straffrättsligt sett. Ställer man till det p.gr.a oförsiktighet eller okunskap, lär man nog kunna ställas till svars.

Man måste ha samma respekt vid hantering av HC för köldmedieändamål som vid hantering av gasolutrustning. Detta gäller även hantering av sprayflaskor, oavsett om sprayflaskan innehåller hårspray eller lackfärg. I dagens sprayflaskor används samma Propan/Butan blandning som drivgas.

Har man en bil som fortfarande omfattas av garantiutfästelser, är det olämpligt att fylla HC, eftersom det blir ett avsteg från standard för bilen. Samtliga bilfabrikanter friskriver sig från garantiansvar vid sådana avvikelser.

Jag har gjort mycket idoga försök att hitta lagar, regler eller föreskrifter, som skulle kunna vara tillämpliga för privatperson som använer HC som köldmedium enligt ovan. Har dock inget hittat.

Inget i typbesiktningsreglerna för bilar, inget i reglerna för transport av brandfarligt gods, inget annat. Däremot finns ett rätt omfattande regelverk kring yrkesmässig hantering. Utgångspunkten är i det fallet att större mängder hanteras. En privatperson får t.ex. transportera "enstaka" gasflaskor inne i sin personbil, utan restriktioner. Reglerna preciserar inte ens någon max-storlek på denna/dessa "enstaka" flaska/flaskor.

Återigen blir det alltså miljöbalkens allmänna kunskaps- och försiktighetsregel som måste gälla för privatpersoner.

Skulle någon läsare ha kännedom om att det förhåller sej på annat sätt, är det välkommet med en redovisning i CitroënAkuten. Redovisaren bör då ange källa, ock belägga att regelverket är tillämpligt.

Allt för mycket desinformation och felaktiga påståenden, har tidigare styrt inställningen om vad som är tillåtet och inte. Därför räcker inte obekräftade personliga tyckanden och påståenden.

/Farsan.